Tickets available from 8th of march!

 

Keep an eye on our social media platforms.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

How to get there

Address:
Thonetlaan 165
2050 Antwerpen

By CAR:
Be careful. There is another festival happening close to Unicorn Festival. Follow the UNICORN arrows to our festival.

From Antwerp South:
Take KENNEDYTUNNEL direction GENT
Take exit Linkeroever and follow the pink sings to the festival.

From Antwerp North:
Take WAASLANDTUNNEL direction GENT
When leaving the tunnel turn 180° right at the first street. Keep on driving until the end of the street. Festival is on your right.

By TRAM:
Take tram 5 – 9 – 15 – Direction Linkeroever
or tram 3 direction Zwijndrecht.

Get off at EEDEN metro stop.

Walk 3minutes by following the arrows.

By FOOT, BIKE or UNICORN:
Take the VOETGANGERSTUNNEL to Linkeroever.
After the tunnel, turn right. After 100 meters the festival is on your right hand side.

 

Parking

There is enough parking space close to the festival site. If you come by bike, there will be a bike parking on the festival field. 

But be careful! You have to put your parking disc so the maximum parking is 3 hours. To solve this problem, you can re-enter the festival 1 time. Parking with parking disk is only neccesary till 8PM.

Lockers

There will be lockers available to drop your back backs and clothes. PS: share one with your unicorn friends to divide costs! The locker can hold 3 to 4  jackets.

Lockers can already be reserved in our tickets shop for 5 euro instead 7 euro at the festival. 

Minimum age?

Everybody over 18 years old is allowed on the festival. People younger then 18 years old need to be accompanied by parents or a responsible person. Our security has the responsibility to check IDs.

Where to stay
Opening hours

Doors open at 2PM and the music will stop at midnight. That’s 10 hours of non stop dancing!!!! 

After party

After the festival, you have the opportunity to go to the official After Party @ Cargo Club. Check the facebook event for more info: Link

Payment methods

You will be able to pay with both cash and card at the festival site.

Food & drinks

No own food or drinks allowed to take with you on the festival field. 

We have delicious food provided by Oto Burger, ’t zeepaardje & Pasta La Vista. There will also be a vegan and vegetarion option. We also have an awesome bar available for soft and stronger drinks or cocktails and mocktails provided by Lipton Ice Tea.

Drugs

Unicorns don’t take drugs, they are already high from all their magical powers.

House rules

DE 10 ARTIKELEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN UNICORN FESTIVAL 2019

Artikel 1: de personen die het festivalterrein betreden moeten kennis nemen van dit reglement, de bepalingen ervan aanvaarden en deze naleven.

Artikel 2: ieder persoon die zich aanbiedt aan de ingang van het festivalterrein moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs

Ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator. Eén toegangsbewijs geldt voor slechts één toegang van één persoon en is enkel geldig op de dag van het festival. Indien men het terrein verlaat, heeft men een nieuw toegangsbewijs nodig. Namaken van het toegangsbewijs of van enige andere speciale toelating om het terrein te betreden wordt ten allen tijd juridisch vervolgd. De organisatie behoudt zich het recht voor om vanaf 23u uur bezoekers, zelfs met een geldig toegangsbewijs of speciale toelating van de organisator, de toegang te ontzeggen. Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator

Bevindt zich op het festivalterrein volledig op eigen risico en ontslaat de organisator van alle aansprakelijkheid, ook voor diefstal of ongevallen.

Artikel 3: de toegang tot het festivalterrein is verboden of wordt geweigerd aan personen:

– die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel:

– die vroeger reeds een festivalterreinverbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel de organisator ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;

– die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede,….;

– die zich verzetten tegen de controle en niet-systematische aftasting door de stewards en veiligheidsdiensten van het festival

– die zich verzetten tegen de afgifte van voorwerpen die door de veiligheidsdiensten van het festival worden beschouwd als gevaarlijk of verboden (zie artikel 5)

– die op enigerlei wijze in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit huishoudelijk reglement.

Artikel 4: iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het festivalterrein wil begeven moet zich

Onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. Betreding van het festivalterrein impliceert een mogelijke aftasting. De stewards kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen op het festivalterrein het verloop van het festival kan verstoren, de veiligheid van de andere bezoekers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren, de stewards kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

Artikel 5: het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het festivalterrein alsook de aanwezige personen op het festivalterrein verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:

 

– eigen drank of voeding, flessen, glazen, blikken, drugs of opwekkende middelen, e.a.

– deo of parfum in grote flessen of spuitbussen (cosmeticaproducten in normale vorm en grootte zijn toegelaten.)

– enig toestel (paraplu, parasol, statief voor film- of foto—apparaat, wandelstok) dat door de security-diensten aan de ingang wordt beschouwd als gevaarlijk voor de andere festival-bezoekers kan geweigerd worden

– projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand

– ontvlambare producten of materialen, spuitbussen

– pyrotechnische voorwerpen zoals bengaals vuur,

– om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-‚ steek- of stootwapens, e.a.)

– alles dat als middel kan gebruikt worden om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen.

–Eigen meubilair zoals stoelen, barkrukken, zitzakken, en dergelijke zijn niet toegelaten op het festival. Dit kan als gevaarlijk projectiel worden gezien.

–  dieren worden niet toegelaten op het festivalterrein.

Artikel 6: op het festivalterrein is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:

zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het terrein overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. productielokalen, artiestenloges, neutrale en vip zones, perslokalen, burelen, backstage ruimtes, enz.

– tenten, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, tafels, banken, of enige andere infrastructuur van het terrein te beklimmen.

– de toegangen, uitgangen en evacuatiewegen te belemmeren en zich op deze plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden of het verlaten van het terrein.

– zich te vermommen of zich aan de herkenbaarheid te onttrekken.

– de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen

– verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator.

– te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand.

– te roken in zones waar een rookverbod geldt

– te wildplassen

– onder de 16 jaar alcoholische dranken te benuttigen

– onder de 18 jaar sterke dranken te benuttigen

– onder de de 18 jaar het festival te betreden zonder ouder of voocht

Artikel 7: op het festivalterrein zijn teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

Artikel 8: op het festivalterrein zullen de bezoekers steeds de richtlijnen van de organisator of de door hem aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen van het terrein worden verwijderd. De organisator kan hiervoor zo nodig beroep doen op de politiediensten. De bezoekers die om één van bovenstaande redenen van het terrein worden verwijderd, worden voor de rest van de duur van het festival de toegang tot het terrein ontzegd, ook al zijn ze in het bezit van een nieuw en geldig toegangsbewijs of speciale toelating.

Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot het festival aan iemand weigert, mag de organisator om dezelfde redenen het toegangsbewijs van die persoon ontnemen en de verdere toegang ontzeggen om te vermijden dat de betrokken persoon later opnieuw zou trachten het terrein te betreden. Indien de organisator om dezelfde redenen de betrokken persoon van het terrein laat verwijderen, is de organisator er niet toe gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

Artikel 9: de organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:

– het festival te onderbreken of stop te zetten

– de toeschouwers tijdelijk op het terrein op te houden bij het einde van het festival

– het terrein geheel of gedeeltelijk te ontruimen

– de toegang tot het terrein te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs

De organisator kan genoodzaakt zijn het programma of de uurregeling van het festival te wijzigen. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig.

Artikel 10: onder verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot “bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 1 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/ eg van 24 oktober 1995

Van het Europees parlement en de raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens” wordt de festivalbezoeker in kennis gesteld dat de organisator op grond van veiligheidsoverwegingen gegevens verzamelt en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Deze wet reglementeert het verwerken en het recht op inzage van persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens ontvangen bij de aankoop van het toegangsbewijs kunnen door de organisator gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Alle persoonlijke data van deze bestanden zijn conform de regelingen van de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke persoon die het festivalterrein betreedt verklaart zich akkoord dat hij kan worden gefotografeerd en gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Deze foto’s of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promotie te voeren voor het festival of in communicatie op verschillende kanalen.

Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt ook in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren op het festivalterrein. De verwerking van de beelden heeft tot doel de misdrijven en de inbreuken op dit huishoudelijk reglement te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders.

Foto’s of films die door de bezoekers op het terrein genomen worden tijdens festival mogen niet voor commerciële of openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisator.

 

Get your tickets

And save some money to party harder!